سرویس پیامک هدیه.

پیامک هدیه

به دوستان خود پیامک هدیه دهید..
.با استفاده از این سرویس می‌توانید به دوستان و آشنایان خود پیامک هدیه دهید. در این صورت جواب پیامک آنها به شما رایگان خواهد بود.
.

برای ارسال پیامک هدیه کافیست کد ۷۰۵ را پیش از شماره مورد نظر خود وارد کنید.

مثال ********۷۰۵۰۹۳
در این صورت گیرنده پیامک هدیه می‌تواند، تا مدت زمان مشخصی و به صورت رایگان پاسخ پیام ارسالی از سوی شما بدهد.

  • برای عدم دریافت پیامک هدیه از سوی یک شماره مشخص کافیست شماره مورد نظر را به فهرست غیر مجاز اضافه کنید. برای این کار کافیست کد ۷۰۵۳ را پیش از شماره مورد نظر خود وارد کنید.
  • برای حذف شماره از لیست غیر مجاز کافیست کد ۷۰۵۴ را پیش از شماره مورد نظر خود وارد کنید.
  • برای مشاهده لیست غیر مجاز Q را به ۷۰۵۵ ارسال کنید.