امتیاز ایرانسلی من

امتیازتان را بیشتر کنید و هدیه بگیرید!.
.

همه شما اعضای خانواده ایرانسل، بر اساس میزان مصرفتان، امتیاز می‌گیرید و با رساندن امتیاز خود به ۵۰۰ و بیشتر، از مکالمه و یا پیامک ایرانسلی هدیه بهره‌مند می‌شوید! برقراری هر میزان تماس ایرانسلی (داخل شبکه) معادل ١۵ تومان، یک امتیاز؛ دریافت هر 15 دقیقه مکالمه خارج شبکه، 1 امتیاز و استفاده از اپلیکیشن «ایرانسل‌من» در هر روز، 20 امتیاز محسوب می‌شود.

امتیاز پیامک هدیه مکالمه هدیه
700-500 90 پیامک ایرانسلی 15 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1000-700 250 پیامک ایرانسلی 45 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1500-1000 600 پیامک ایرانسلی 90 دقیقه مکالمه ایرانسلی
2000-1500 1000 پیامک ایرانسلی 180 دقیقه مکالمه ایرانسلی
بیشتر از 2000 2500 پیامک ایرانسلی 400 دقیقه مکالمه ایرانسلی
.

برای اطلاع از امتیاز خود کد #1*1*310* را شماره‌گیری کنید.

برای اطلاع از هدیه خود کد #2*1*310* را شماره‌گیری کنید.