X
مشترکان شخصی   >  اینترنت   >  اینترنت همراه   >  بسته‌های اینترنت همراه
خرید آنلاین بسته‌های اینترنت

همه شما مشترکان می‌توانید هر یک از بسته‌های اینترنت یا بسته‌های ترکیبی زیر را که دارای آیکون خرید می‌باشند، با چند کلیک ساده و به صورت آنلاین خریداری کنید. این ویژگی به زودی در اختیار مشترکان دائمی نیز قرار خواهد گرفت.

پیش از خرید بسته اینترنت همراه، توصیه می‌کنیم نکته‌ها و شرایط مرتبط با این بسته‌ها را مطالعه کنید.

.

بسته های اینترنت همراه

بازه قیمت
بازه حجم

25 MB
یک روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*555*5*1*1#
قیمت :600 تومان
12 GB
سالانه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*3*1#
قیمت :۴۲,۰۰۰ تومان
20 MB
یک روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : کمتر از 100MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۵۰۰ تومان
9 GB
شش ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*2*1#
قیمت :۳۵,۰۰۰ تومان
6 GB
سه ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*1*1#
قیمت :۲۵,۰۰۰ تومان
40 MB
هفتگی
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : کمتر از 100MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۸#
قیمت :۱,۵۰۰ تومان
5 GB
یک ماهه(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :۳,۰۰۰ تومان
60 MB
هفتگی
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : کمتر از 100MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۱۰#
قیمت :2,000 تومان
200 MB
یک ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۳*۱#
قیمت :۵,۰۰۰ تومان
5 GB
هفتگی(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellx
قیمت :2,000 تومان
700 MB
یک ماهه۴۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۳*۱۱#
قیمت :۸,۰۰۰ تومان
200 MB
هفتگی۱۰۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۲#
قیمت :۲,۵۰۰ تومان
800 MB
یک ماههاینترنت یکماهه 400مگابایت +400مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*4#
قیمت :8,500 تومان
400 MB
هفتگی۲۰۰ مگابایت + ۲۰۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۳#
قیمت :۴,۰۰۰ تومان
2.5 GB
یک ماهه۱/۵ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۳*۲#
قیمت :۱۰,۰۰۰ تومان
900 MB
هفتگی۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۱#
قیمت :۵,۰۰۰ تومان
3 GB
یک ماههاینترنت یکماهه 1.5گیگ+1.5گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*6#
قیمت :11,000 تومان
2 GB
هفتگی۱گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود د� شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۴#
قیمت :۸,۰۰۰ تومان
3 GB
یک ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*5#
قیمت :۱۳,۰۰۰ تومان
6 GB
هفتگی2 گیگا بایت +4 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : 5,000 تا 10,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۹#
قیمت :10,000 تومان
5 GB
یک ماههاینترنت یکماهه 2.5گیگ+2.5گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*7#
قیمت :14,000 تومان
5 GB
یک ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۸*۲#
قیمت :۲۰,۰۰۰ تومان
9 GB
یک ماهه3 گیگا بایت +6 گیگا بایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*13#
قیمت :22,000 تومان
10 GB
یک ماههاینترنت یکماهه 5گیگ+5گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 10,000 تا 25,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*10#
قیمت :25,000 تومان
16 GB
یک ماههاینترنت یکماهه 8گیگ+8گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*3*12#
قیمت :32,000 تومان
10 GB
یک ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 2GB تا 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :۳۲,۵۰۰ تومان
12 GB
سه ماههاینترنت سه ماهه 6گیگ+6گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*1*2#
قیمت :30,000 تومان
12 GB
سه ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*1*3#
قیمت :۳۷,۵۰۰ تومان
24 GB
شش ماههاینترنت شش ماهه 12گیگ+12گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*2*2#
قیمت :55,000 تومان
30 GB
شش ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۶۰,۰۰۰ تومان
24 GB
سه ماههاینترنت سه ماهه 12گیگ+12گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : 25,000 تا 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :50,000 تومان
48 GB
شش ماههاینترنت شش ماهه 24گیگ+24گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :90,000 تومان
36 GB
سه ماههاینترنت سه ماهه 18گیگ+18گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :70,000 تومان
24 GB
سالانهاینترنت یکساله 12گیگ+12گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*3*2#
قیمت :60,000 تومان
24 GB
سالانه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*3*3#
قیمت :75,000 تومان
48 GB
سالانه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :*555*5*4*3*4#
قیمت :120,000 تومان
72 GB
سالانه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :150,000 تومان
50 MB
یک روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : کمتر از 100MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۹#
قیمت :۹۰۰ تومان
72 GB
شش ماههاینترنت شش ماهه 36گیگ+36گیگ (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :110,000 تومان
نامحدود
ساعتی1 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۹۰۰ تومان
نامحدود
ساعتی2 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۱,۵۰۰ تومان
100 GB
سالانه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : بالای 50,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :۱۷۵,۰۰۰ تومان
نامحدود
ساعتی3 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancellii
قیمت :2,000 تومان
1 GB
ساعتی1 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :2,000 تومان
2 GB
ساعتی2 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۳,۰۰۰ تومان
3 GB
ساعتی3 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد) - ویژه مشترکان اعتباری
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : بیشتر از 10GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :myirancell
قیمت :۴,۰۰۰ تومان
200 MB
یک روزه۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۶#
قیمت :۱,۲۰۰ تومان
40 MB
سه روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۱,۰۰۰تومان
100 MB
5 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۲,۰۰۰ تومان
270 MB
10 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۵,۰۰۰ تومان
600 MB
15 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۱۰,۰۰۰ تومان
6500 MB
20 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : قیمت :
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :20,000 تومان
250 MB
یک روزه۱۰۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۱۰#
قیمت :۱,۵۰۰ تومان
300 MB
یک روزه۱۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 100MB تا 500MB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۲#
قیمت :۲,۰۰۰ تومان
600 MB
یک روزه۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
حجم : 500MB تا 2GB قیمت : کمتر از 5,000 تومان
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۵#
قیمت :3,۰۰۰ تومان

شارژ مستقیم اینترنت همراه

40 MB
سه روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۱,۰۰۰تومان
100 MB
5 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۲,۰۰۰ تومان
270 MB
10 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۵,۰۰۰ تومان
600 MB
15 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :۱۰,۰۰۰ تومان
6500 MB
20 روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*رمز شارژ*۱۴۵#
قیمت :20,000 تومان

بسته اینترنت همراه هدیه دهید!

15 MB
یک روزه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۱*۱*شماره مورد نظر#
قیمت :۵۰۰ تومان
100 MB
هفتگی
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۲*۲*شماره مورد نظر#
قیمت :۲,۵۰۰ تومان
200 MB
یک ماهه
سرعت نامحدود در شبکه های 3G ، 2G و 4G
کد فعال سازی :*۵۵۵*۵*۳*۱*شماره مورد نظر#
قیمت :۵,۰۰۰ تومان
تماس با ما
تلفن همراه:
۷۰۰ (از خطوط ایرانسل)
۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ (از سایر خطوط)
وایمکس:
۷۰۷ (از خطوط ایرانسل)
۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ (از سایر خطوط)